.
Robert Gordon - Someday, Someway (SCTV, 1984) [00:05:01]