.
Robert Gordon - Someday, Someway (SCTV, 1984) []