.
Patti Smith Because The Night LIVE (OGWT 1978) []

.
BONNIE RAITT...BBC TV - Old Grey Whistle Test 1976 []